GWHP

Woonlastenonderzoek

Samenvatting Patrimonium Woonlastenonderzoek

De Groninger woningcorporaties maakten in 2015 prestatieafspraken met de gemeente. Veel meer dan in de vorige afspraken, staat de betaalbaarheid van wonen centraal. De vraag hierbij is of huurders voldoende geld overhouden om van te leven.

Deze vraag is vooral nu belangrijk, omdat er in de laatste jaren veel gebeurd is:

 • Een economische crisis die veel mensen heeft getroffen.
 • De huren stegen en meer mensen werden afhankelijk van huurtoeslag.
 • Het passend toewijzen van woningen werd ingevoerd.
 • De energieprijzen namen toe, maar verduurzaming (isoleren, zonnepanelen, etc.) voorkwam een stijging van de energielasten.

Om te weten te komen of de woonlasten voor iedereen te betalen zijn, heeft Patrimonium samen met huurdersvereniging GWHP onderzoek laten doen.

Door wie is het onderzoek uitgevoerd?
Het onderzoek is uitgevoerd door KAW. KAW is een bureau op het gebied van volkshuisvesting stedenbouw en architectuur. KAW is gevestigd in Eindhoven, Groningen en Rotterdam.

Hoe is het onderzoek opgezet?
Om te kijken of huurders genoeg budget hebben voor hun woonlasten, heeft KAW eerst
vastgesteld wat de woonlasten zijn en gekeken welk inkomen huishoudens nodig hebben om van te kunnen leven. Daarna onderzocht KAW de inkomens en hoe huishoudens verdeeld zijn over de stad.
Het onderzoeksbureau USP enquêteerde eind 2015 ruim 1.700 huurders met een vragenlijst. Op ruim 6.000 huurders is dat een zeer goede en betrouwbare steekproef.

Conclusies
Ondanks het passend toewijzen, en ondanks maatregelen om de energielasten te beperken, blijft de vraag: is het voor iedereen mogelijk om ‘betaalbaar’ te wonen? Deze vraag is als volgt te beantwoorden: het passend toewijzen garandeert dat er voldoende betaalbare woningen zijn. Huurtoeslag voor de lagere inkomens doet de rest. De praktijk is echter minder eenvoudig:

 • Naast de huur betalen mensen ook voor gas, water, licht, televisie, internet, etc.
 • Op de huur is toeslag mogelijk, maar op de andere lasten niet
 • Sommige mensen wonen in een woning die niet meer bij hun situatie past

De groep met een financieel tekort bestaat grotendeels uit eenoudergezinnen en stellen met kinderen. De risicogroep (geen tekort, maar ook geen buffer) bestaat grotendeels uit alleenstaanden uit alle leeftijdscategorieën. De groep met financieel tekort woont overwegend in grotere eengezinswoningen en in mindere mate in flatwoningen. De risicogroep woont voornamelijk in flatwoningen. De huishoudens met een tekort wonen voornamelijk in Selwerd, Vinkhuizen en Beijum. De risicohuishoudens zijn meer verspreid over de stad, met enige clustering in dezelfde wijken als de tekortgroep: Selwerd, Vinkhuizen en Beijum.

Mogelijkheden voor Patrimonium
KAW gaf op basis van het onderzoek een paar mogelijkheden voor toekomstig beleid:

 • Bij de inschrijving nog beter kijken of nieuwe huurders tot een risicogroep behoren. Deze groep mensen kan het Patrimonium hulp aanbieden.
 • Plekken waar veel mensen uit de risicogroep wonen voorrang geven bij het verduurzamen en zo de energielasten omlaag brengen.
 • De huren in verlagen.
 • Huurders uit de tekortgroep die niet passend wonen huurverlaging aanbieden.
 • Woningen met zeer lage huren aanhouden en aanbieden aan de mensen die dat wensen.

Het onderzoek bevat nog veel meer inzichten. Inzichten die Patrimonium gaat gebruiken om te kijken hoe ze nog beter en preciezer kan inspelen op de behoeftes van huurdersgroepen.

Het volledig onderzoek vindt u hier: Rapport woonlastenonderzoek.

Tekst: Karin Andringa (redacteur)

Photo credit: Foter.com

admin • 2 oktober 2017


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *